Profiler af alle brugere i sort og gul streg

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 25. februar 2021 afholder netværket Design for Alle ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i år digitalt via Teams kl. 16 -18.  

Det er gratis at deltage; men i og med vi afholder vores generalforsamling digital er det nødvendigt at i fremsender en mailadresse til Linda Kihl – linda@Lindakihl.com , så hun kan oprette jer som deltagere i vores møde på teams

16:00 – 16:45

Generalforsamlingen starter med et indlæg af: Søren Ginnerup, konsulent og medlem af Design for Alles bestyrelse.

Søren Ginnerup vil præsentere et oplæg til modernisering og udbygning af Design for Alles hjemmeside, så den i højere grad vejleder til hvad, man bør være opmærksom på, når det gælder design for alle inden for fx byggeri, transport, digitale løsninger og produkter. Udvalgte eksempler, som guider til bl.a. vigtig lovgivning, standarder, vejledninger og anvisninger, kan være et af midlerne. Eksemplerne kan opbygges løbende som en naturlig forlængelse af hjemmesiden, uden at forsøge at dække alt i detaljer. Introduktion og overblik er vigtigere.

Ordinær generalforsamling: kl. 17-18

STIL OP TIL BESTYRELSEN OG DELTAG I DEBATTEN OM DIT NETVÆRKS FREMTID!

Gennem deltagelse i bestyrelsen kan du være med til at påvirke det spændende arbejde med at fremme Design for Alle og inkluderende design til gavn for alle borgere, foreninger og samfund. Dagligt ekskluderes en, vi kender fra at deltage i hverdagslivet digitalt, fysisk eller socialt, derfor er det vigtigt, at vi fx tænker på mennesker med nedsat mobilitet og ældre som slutbrugere.

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af formandens beretning
  4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
  5. Godkendelse af regnskab for 2020 – vedlagt
  6. Godkendelse af budget for 2021 – eftersendes
  7. Valg af bestyrelse ( På valg for 2 år er: Linda Kihl og Søren Ginnerup )
  8. Evt.

 Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 4 stk. 5. være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før Generalforsamlingen dvs. torsdag den 11. februar 2019 på e-mail: hck@806010.dk  

Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter kan læses på Design for Alles hjemmeside. 

Venlig hilsen og på godt gensyn på Teams! Design for Alle

På bestyrelsens vegne:                                                        Kontakt: Hck@806010.dk

                                                                                         Tlf. 22211435                                                      

Hans Chr Kirketerp-Møller , Formand