Privatlivspolitik

Design for Alle dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Design for Alle er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:  Hans Christian Kirketerp (formand)

Adresse: Selma Lagerløfs Alle 37, 2860 Søborg  

Telefonnr.: +45 22 21 14 35

Mail:  info@design-for-alle.dk

Website:  www.design-for-alle.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

 • Medlemsoplysninger:
  Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.
 • Oplysninger om ledere/bestyrelsesmedlemmer:                                                 Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.                
  Andre oplysninger om tillidsposter, andre erhverv i relation til foreningen og bankkontonummer.

 Her indsamler vi oplysninger fra

Ved tilmelding til nyhedsbrev eller tilmelding til foreningen.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)    
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig                
 • Behandling efter lovkrav             
 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning                                            
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt                   
 • Administration af din relation til os.
 • Udsende nyhedsbrev

  Formål med behandling af oplysninger på ledere:                    

 • Håndtering af ledernes hverv og pligter i foreningen                                                                          
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende                                                    
 • Administration af din relation til os  

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af foreningsaktivitet, herunder tilmelding til aktiviteter                                       
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling                                                                                             
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.                    
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter                                                           
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen                                                                                                  
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.               

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Uden samtykke til foreningens behandling af medlemsoplysninger er indmeldelse i foreningen ikke muligt.

Videregivelse af dine personoplysninger

Dine persondata fremgår af de medlemslister, der ligger på medlemssiden på foreningens hjemmeside, og hvortil der kun er adgang for foreningens medlemmer ved brug af brugernavn og password.  Brugernavn og password ændres hvert år af foreningen.

Design for Alles medlemsregistrering og regnskabsføring beror hos DFA´s regnskabsassistent, sikkerhedskopier ligger i Dropbox. Regnskabet bogføres i SummaSummarum. Der er ikke offentlig adgang til nogen af disse regnskabsdata, og kun foreningens dataansvarlige har adgang hertil.  Når du udtræder af foreningen sletter vi dine persondata 5 år senere, jfr. den almindelige lovgivning herom.

Til brug ved udsendelse af Design for Alles nyhedsbrev sender foreningen en navne- og adresseliste til Mailchimp, der videresender nyhedsbrevet.

Herudover videregiver Design for Alle ikke dine persondata til firmaer til markedsføring eller andre uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid afmelde at modtage mails og nyhedsbreve fra Design for Alle ved henvendelse til foreningen.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Som anført foran slettes dine persondata 5 år efter din udtræden af foreningen. For bestyrelsesmedlemmer og ledere opbevares bogføringsbilag, f.eks. refusion af udgifter i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og ledere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.