header

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Design for Alle. I websammenhæng kan ”dk” tilføjes. I en brødtekst kan det være naturligt at tilføje ”netværket” foran: ”Netværket Design for Alle”.

Foreningens formål er at fremme Design for Alle nationalt, for at opnå ændringer i mindset og praksis inden for design, arkitektur, services, erhvervslivet mv. Vi vil motivere flere aktører til at arbejde bevidst med Design for Alle tilgangen ved:

 1. at skabe netværk imellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige og private institutioner, interesseorganisationer og enkeltpersoner, der er engagerede i arbejdet med udvikling af produkter, omgivelser, serviceydelser mv.
 2. at skabe og deltage i debat der øger opmærksomheden om Design for Alle (og relaterede områder) og påvirke relevante politiske dagsordner
 3. at tage initiativ til projekter og arrangementer, der styrker Design for Alle området fagligt
 4. at deltage i internationalt arbejde
   


§ 2. Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse
Som medlem kan optages organisationer, offentlige og private institutioner og virksomheder, foreninger og andre, herunder enkeltpersoner. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse med angivelse af adresse og telefonnummer. Ved indmeldelse betales gældende kontingent. Sker indmeldelse efter 1.11. dækker betalingen tillige for det følgende kalenderår.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt og uden refusion i indbetalt kontingent. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, ekskluderes uden videre.

Stk. 3. Kontingentet
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og indbetales til foreningen inden 31. januar. Eventuelle ændringer træder i kraft straks, og allerede indbetalt kontingent reguleres indenfor en måned

Stk. 4. Medlemsrettigheder og –pligter
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelse.
 


§ 3. Bestyrelsen

Stk. 1. Opgaver og valg
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højest 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På lige år er et flertal på valg, og på ulige år er et mindretal, så der sikres kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, således at bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer, skal bestyrelsen supplere sig selv. Såfremt bestyrelsen ikke bliver på mindre end 3 medlemmer, kan bestyrelsen afvente den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig umiddel bart efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog minimum 3 gange om året. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af formanden og referenten. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Lønnet arbejdskraft
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft. Bestyrelsesarbejde som sådant aflønnes ikke.
 


§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer via e-mail. Senest 1 uge før generalforsamlingen fremsendes foreningens regnskab. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter modtagelsen af begæringen herom. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle det emne, der er anført som begrundelse for indkaldelsen.

Stk. 3. Mødeberettigede
Mødeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er alle medlemmer, der med gyldigt medlemskab dokumenterer deres adgangsberettigelse.

Stk. 4. Stemmeberettigede
Stemmeberettigede generalforsamling er alle fremmødte medlemmer.(Evt. anvendelse af fuldmagt se nedenfor)

Stk. 5. Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges medlemmer til bestyrelsen.

Faste punkter på dagsordenen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
 7. Indkomne forslag
 8. Evt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dags orden, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt (pr. post eller mail) senest 14 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, med mindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

§ 5. Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en person udpeget af bestyrelsen. Kassereren har ansvaret for arbejdet med foreningens indtægter og betaler sædvanlige løbende udgifter, samt de af bestyrelsen godkendte regninger. Han/hun fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab. Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes efter de retningslinier, som gælder for placeringen af umyndiges midler. Foreningen er frit stillet med hensyn til at indtjene, ansøge om og modtage penge.

§ 6. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen på hvilende forpligtelser. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7. Vedtægtsændringer

Der kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling for at ændre nærværende vedtægter.

§ 8. Voldgift

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.§ 9. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningsformuen Danske Handicaporganisationer til anvendelse til Design for Alle formål.

Ændringer vedtaget på Generalforsamlingen den 27. februar 2013